Privacy policy & cookies

Hoofdstuk 1 – Verwerking persoonlijke gegevens

Artikel 1 Persoonlijke gegevens en privacybeleid

 1. De Gebruiker verstrekt persoonlijke gegevens aan CC Lab Technology Limited, Smile Aid GmbH & Clear Technology Inc., hierna tezamen Orthoclear.

 2. Orthoclear verwerkt de persoonlijke gegevens die de Gebruiker heeft verstrekt en bewaart deze tijdens gebruik van de Orthoclear app en de Orthoclear website.

 3. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden geeft de Gebruiker toestemming aan Orthoclear om de verstrekte persoonlijke gegevens te verwerken. Orthoclear verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 4. Wanneer de Gebruikersovereenkomst eindigt, blijft het account van de Gebruiker toegankelijk, inclusief de daarop geplaatste content. Indien de Gebruiker niet binnen één jaar na het einde van de Gebruikersovereenkomst een nieuwe overeenkomst afsluit, wordt alle content van het Account verwijderd, met uitzondering van de persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker. Om het Account definitief te verwijderen, dient de Gebruiker de daartoe bestemde procedure binnen Account te volgen.

 5. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden geeft de Gebruiker toestemming aan Orthoclear om aanbiedingen en speciale promoties per e-mail of op andere wijze toe te sturen aan de Gebruiker, tenzij de Gebruiker aangeeft hier geen prijs op te stellen.

 6. Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Orthoclear dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van Orthoclear persoonsgegevens verwerken. Met de dienstverlener wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Gedacht kan worden aan ICT-dienstverleners die ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van systemen van Orthoclear. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de algemene voorwaarden van die derde. Orthoclear aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 2 Geschillenbeslechting

 1. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, wordt het resterende deel zo volledig mogelijk gehandhaafd.

 2. De rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Orthoclear wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage-instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter die benoemd zal worden volgens de lijstprocedure. De plaats van Arbitrage zal Amsterdam zijn en de procedure zal gevoerd worden in de Nederlandse taal. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding, zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en artikel 39 van het Arbitragereglement van het NAI, is uitgesloten.

Artikel 3 Incorporatiebeding

 1. De algemene voorwaarden van Orthoclear (Algemene Voorwaarden CC Lab Technology Limited) maken integraal onderdeel uit van deze Privacyverklaring. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gevonden op orthoclear.nl

 2. Deze Privacyverklaring van Orthoclear maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Hoofdstuk 2 – Privacyverklaring Orthoclear

Artikel 1 Contactgegevens

 1. CC Lab Technology Limited (Orthoclear) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd: Merchants House, 27-30 Merchants Quay, Dublin 8, Ireland. Orthoclear is per e-mail te bereiken via support@orthoclear.nl.

Artikel 2 Toepassing

 1. Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Orthoclear persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Orthoclear. Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten en sollicitanten geldt deze Privacyverklaring niet.

 2. Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

  • Gebruikers van Orthoclear;

  • Potentiële gebruikers die met Orthoclear contact hebben gelegd;

  • Bezoekers van de website van Orthoclear;

  • Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Orthoclear; en

  • Alle andere personen die contact opnemen met Orthoclear of van wie Orthoclear persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de persoonsgegevens die de Gebruiker aan Orthoclear heeft verstrekt, persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens het bezoek van de Gebruiker aan de website en het lezen van elektronische nieuwsbrieven en persoonsgegevens die Orthoclear heeft ontleend aan andere bronnen.

 2. Onder persoonsgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt wordt verstaan:

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens, benodigd voor de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst; en

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens, ingevuld op (web)contactformulieren.

 3. Onder persoonsgegevens verkregen via of gegeneerd door de website, elektronische nieuwsbrieven en commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologie wordt verstaan:

  • IP-nummer; 

  • Surfgedrag van de Gebruiker op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, het vorige bezoek, het huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd; en

  • Of een nieuwsbrief of commerciële e-mail wordt geopend en op welke onderdelen daarvan wordt geklikt.

 4. Onder persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen wordt verstaan:

  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale mediaplatforms; 

  • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster; en

  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

Artikel 4 Gebruik persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden door Orthoclear voor verschillende doeleinden gebruikt:

  • Het uitvoeren van de Gebruikersovereenkomst en daarmee samenhangende facturatie;

  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen; en

  • Het onderhouden van contact met de Gebruiker. Contactgegevens worden bijgehouden in het systeem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates en het toezenden van informatie die van Orthoclear wordt gevraagd.

 1. De volgende gegevens worden door Orthoclear geanalyseerd:

  • Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Orthoclear en de Gebruiker, zowel online als offline.

  • Gedragsgegevens: persoonsgegevens die door Orthoclear worden verwerkt met betrekking tot gedrag van de Gebruiker, zowel op grond van surfgedrag op de website en het lezen van nieuwsbrieven als op grond van contact met onze medewerkers;

  • Gegevens voortvloeiend uit klanttevredenheidsonderzoeken. Deelname aan klanttevredenheidsonderzoeken is op vrijwillige basis. Voorafgaand aan een klanttevredenheidsonderzoek ontvangt de Gebruiker nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop door Orthoclear wordt omgegaan met de verkregen informatie; en

  • Gegevens voortvloeiend uit gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website en de faciliteiten stellen Orthoclear in staat een beeld te vormen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en, met betrekking tot de website, welke delen van de website worden bekeken. Dit betreft generieke rapportages zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie wordt gebruikt voor verbetering van de website en faciliteiten.

Artikel 5 Rechtsgrond verwerking

 1. Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden op welke Orthoclear zich baseert zijn:

  • Toestemming. Als door Orthoclear toestemming is gevraagd en door de Gebruiker verleend om persoonsgegevens te verwerken, heeft de Gebruiker altijd het recht deze toestemming in te trekken;

  • Overeenkomst of aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien de Gebruiker met Orthoclear een Gebruikersovereenkomst sluit of wenst te sluiten, verwerkt Orthoclear persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de Gebruikersovereenkomst noodzakelijk is;

  • Wettelijke verplichting. Op grond van wettelijke verplichtingen kan het benodigd zijn onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs van de Gebruiker te bewaren; en

  • Gerechtvaardigd belang. Orthoclear mag persoonsgegevens verwerken als zij een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy van de Gebruiker.

Artikel 6 Verwerkers

 1. Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Orthoclear dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van Orthoclear persoonsgegevens verwerken. Met de dienstverlener wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Gedacht kan worden aan ICT-dienstverleners die ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van systemen van Orthoclear.

 2. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de algemene voorwaarden van die derde. Orthoclear aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 Delen van persoonlijke gegevens met derden

 1. Het kan benodigd zijn persoonsgegevens van de Gebruiker met derden te delen, zoals op grond van een rechterlijke uitspraak dan wel enige andere wettelijke verplichting.

 2. Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt bij een reorganisatie of fusie van Orthoclear of de verkoop van (een deel van) de onderneming van Orthoclear.

 3. Persoonsgegevens kunnen tevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van het functioneren van de Website, de verbetering van de gebruikerservaring en met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening van Orthoclear.

 4. Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

 5. Persoonsgegevens worden o.a. met Trustpilot gedeeld. Als je een Trustpilot-account aanmaakt,  zie en wijzig je bij “mijn instellingen” welke persoonsgegevens Trustpilot van je heeft.

Artikel 8 Cookies

 1. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op de computer, tablet of ander elektronisch apparaat (hierna: “computer”) plaatst. Voor zover Orthoclear dan wel een derde zoals bedoeld in artikel 7.3 van deze Privacyverklaring met behulp van cookies persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt, verwerkt Orthoclear dan wel deze derde deze persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring.

 2. Via de websites van Orthoclear worden functionele (noodzakelijke) cookies geplaatst alsmede analytische cookies, cookies gerelateerd aan sociale media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

 3. De Gebruiker kan de browser zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen, dat de Gebruiker elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee de Gebruiker de websites bezoekt. Indien de Gebruiker geen cookies wil ontvangen, dient de Gebruiker de instellingen aan te passen op alle computers die de Gebruiker gebruikt. Als de Gebruiker cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de websites of onderdelen daarvan te gebruiken.

Artikel 9 Bewaartermijn

 1. Wanneer de Gebruikersovereenkomst eindigt, blijft het Account van de Gebruiker toegankelijk, inclusief de daarop geplaatste content. Indien de Gebruiker niet binnen één jaar na het einde van de Gebruikersovereenkomst een nieuwe overeenkomst afsluit, wordt alle content van het Account verwijderd, met uitzondering van de persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker. Om het Account definitief te verwijderen, dient de Gebruiker de daartoe bestemde procedure binnen Account te volgen.

Artikel 10 Vragen

 1. Een Gebruiker kan op basis van de wet rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft de Gebruiker het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan de Gebruiker bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of Orthoclear verzoeken dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan de Gebruiker gegevens opvragen. Per e-mail is Orthoclear hiervoor te bereiken via de@ortho-clear.com

Artikel 11 Klachten

 1. Bij klachten betreffende de omgang met persoonsgegevens, is Orthoclear per e-mail te bereiken via de@ortho-clear.com. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de Gebruiker zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 12 Wijzigingen

 1. Ingrijpende wijzigingen van regelgeving zullen door Orthoclear via de website kenbaar worden gemaakt.

Privacy Policy Orthoclear versie d.d. 4 juli 2023